1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. السانا
معنی اسم السانا

السانا اسم دخترانه است، معنی السانا: (ترکی ـ فارسی) [ال = آل، شهر و ولایت، خویشی + سان (پسوند شباهت) + ا (الف اسم ساز)]، مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان.

ریشه اسم السانا

اسم ترکی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست