آترینا

معنی اسم آترینا آترینا اسم دخترانه است، معنی آترینا: (آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین (؟) ( آترین. ۱- و ۲-…
بیش تر بخوانید

آتین

معنی اسم آتین آتین اسم دخترانه است، معنی آتین:   (در زند و پازند) ۱- موجود شده، پیدا گردیده؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

آذر

معنی اسم آذر آذر اسم دخترانه است، معنی آذر: (پهلوی) ۱- (در قدیم) آتش، نار؛ ۲- ماه نهم از سال…
بیش تر بخوانید

آراسته

معنی اسم آراسته آراسته اسم دخترانه است، معنی آراسته: (پهلوی، ārāstak) (صفت مفعولی از آراستن)۱- آرایش شده و زینت و…
بیش تر بخوانید

آرزو

معنی اسم آرزو آرزو اسم دخترانه است، معنی آرزو: (پهلوی، ārzok) ۱- خواهش، کام، مراد، چشمداشت، امید، توقع و انتظار؛…
بیش تر بخوانید

آسنا

معنی اسم آسنا آسنا اسم دخترانه است، معنی آسنا: ارفع، بلندتر، عالیتر. ریشه اسم آسنا اسم پهلوی – اسم اوستایی
بیش تر بخوانید

آسو

معنی اسم آسو آسو اسم دخترانه است، معنی آسو: ۱- (در کردی) به معنی افق طلایی؛ ۲- (در پهلوی) صورت…
بیش تر بخوانید

آلا

معنی اسم آلا آلا اسم دخترانه است، معنی آلا: (پهلوی) سرخ، سرخ کم‌رنگ. ریشه اسم آلا اسم پهلوی
بیش تر بخوانید

ابریشم

معنی اسم ابریشم ابریشم اسم دخترانه است، معنی ابریشم: (پهلوی) ۱- رشته‌ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن…
بیش تر بخوانید

باختر

معنی اسم باختر باختر اسم دخترانه است، معنی باختر: ۱- مغرب؛ ۲- (در پهلوی) به معنی ستاره است. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

پوران

معنی اسم پوران پوران اسم دخترانه است، معنی پوران: (پهلوی) ۱- (= بوران) سرخ، گلگون؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام یکی…
بیش تر بخوانید

توران

معنی اسم توران توران اسم دخترانه است، معنی توران: (در پهلوی، turān )، (تور = پسر فریدون + ان (پسوند…
بیش تر بخوانید

رَسپینا

معنی اسم رَسپینا رَسپینا اسم دخترانه است، معنی رَسپینا: (پهلوی، pātec) فصل پاییز، پاییز ریشه اسم رَسپینا اسم پهلوی
بیش تر بخوانید

رودابه

معنی اسم رودابه رودابه اسم دخترانه است، معنی رودابه: (پهلوی) (اَعلام) (در شاهنامه) دختر مهراب پادشاه کابل، همسر زال و…
بیش تر بخوانید

سودابه

معنی اسم سودابه سودابه اسم دخترانه است، معنی سودابه: (= سوداوه) ۱- (در پهلوی) به معنی دارنده  ی آب روشنی…
بیش تر بخوانید
keyboard_arrow_up