1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اطهره
معنی اسم اطهره

اطهره اسم دخترانه است، معنی اطهره: (عربی ـ فارسی) (اطهر + ه (پسوند نسبت)) منسوب به اطهر،   اطهر.

ریشه اسم اطهره

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست