1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. مرسده

انتخاب نام دختر و پسر

مرسده

معنی اسم مرسده

مرسده اسم دخترانه است، معنی مرسده: [مِرس = نام درختی، راش (فاگوس سیلواتیکا) + ده (پسوند مکان)]، ۱- جنگل راش، جای روئیدن راش؛ ۲-(به مجاز) زیبا، با طراوت و خرم.(؟)

ریشه اسم مرسده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست