1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مرسل

انتخاب نام دختر و پسر

مرسل

معنی اسم مرسل

مرسل اسم پسرانه است، معنی مرسل: (عربی) ۱- (در ادیان) فرستاده شده (از سوی خدا)، رسول صاحب کتاب؛ ۲- (در حدیث) ویژگی روایتی که تمام یا بعضی از راویان آن حذف شده باشد، یا بدون ذکر راویان به امام معصوم نسبت داده شود؛ ۳- (در خوش‌نویسی) یکی از انواع خطوط عربی؛ ۴- (در مقولهی صفت) ساده، روان.

ریشه اسم مرسل

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست