1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. مُرَوه

انتخاب نام دختر و پسر

مُرَوه

معنی اسم مُرَوه

مُرَوه اسم دخترانه است، معنی مُرَوه: به معنی مُرَوَح است که بسیار خوشبو و معطر کننده است، خوشبوی شده، بوی عطر گرفته. [چنانچه این کلمه به فتح اول (مَروه) تلفظ شود محلی است که حاجیان در مراسم حج بین آن و صفا «سعی» میکنند که در اصطلاع عارفان صیانت نفس، حفظ دین، حرمت مؤمنان، جود به موعود و کارهای خود را با نظر عجب ننگریستن است].

ریشه اسم مُرَوه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست