1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. والا

انتخاب نام دختر و پسر

والا

معنی اسم والا

والا اسم پسرانه است، معنی والا: (= بالا) ۱- دارندهی مقام و مرتبهی مهم، به ویژه مقام و مرتبهی دنیایی به صورت عنوان برای اشخاص؛ ۲- عزیز، گرامی، محترم؛ ۳- اصیل، نژاده؛ ۴- هر یک از افراد طبقه مرفه از اعیان و اشراف؛ ۵- دارای ارج و اهمیت؛ ۶- (در قدیم) رفیع، بلند؛ ۷- برتر، فائق، شامل؛ ۸- شایسته، پسندیده.

ریشه اسم والا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست