انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ن

ناجیه

معنی اسم ناجیه ناجیه اسم دخترانه است، معنی ناجیه: (عربی) (مؤنث ناجی)،   ناجی. ریشه اسم ناجیه اسم عربی
بیش تر بخوانید

نادره

معنی اسم نادره نادره اسم دخترانه است، معنی نادره: (عربی) ۱- شخص هوشمند و دارای نبوغ که نظیر او کمتر…
بیش تر بخوانید

نادیا

معنی اسم نادیا نادیا اسم دخترانه است، معنی نادیا: (عربی) (اسم فاعل مؤنث از نادی) زن خوش آواز. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

نادیه

معنی اسم نادیه نادیه اسم دخترانه است، معنی نادیه: (عربی) (مؤنث نادی)، ندا دهنده، ندا کننده. ریشه اسم نادیه اسم…
بیش تر بخوانید

نارون

معنی اسم نارون نارون اسم دخترانه است، معنی نارون: (در گیاهی) ۱- گروهی از گیاهان درختی برگ ریز زینتی یا…
بیش تر بخوانید

ناروُن

معنی اسم ناروُن ناروُن اسم دخترانه است، معنی ناروُن: (در قدیم) (در گیاهی) درخت انار، ناربُن، انار. + ن.ک. ناربُن.…
بیش تر بخوانید

نارین

معنی اسم نارین نارین اسم دخترانه است، معنی نارین: (عربی ـ فارسی) (نار + ین (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به…
بیش تر بخوانید

ناردانه

معنی اسم ناردانه ناردانه اسم دخترانه است، معنی ناردانه: ۱- (در قدیم) دانهی انار؛ ۲- (به مجاز) اشک خونین. ریشه…
بیش تر بخوانید

ناردین

معنی اسم ناردین ناردین اسم دخترانه است، معنی ناردین: ۱- (در گیاهی) گل خوشه  ای بلند، به هم فشرده، و…
بیش تر بخوانید

نارگل

معنی اسم نارگل نارگل اسم دخترانه است، معنی نارگل: گل انار، (گلنار). ریشه اسم نارگل اسم فارسی
بیش تر بخوانید

نارینا

معنی اسم نارینا نارینا اسم دخترانه است، معنی نارینا: (عربی ـ فارسی) (نارین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به نارین،…
بیش تر بخوانید

نارینه

معنی اسم نارینه نارینه اسم دخترانه است، معنی نارینه: (نار = انار، آتش + اینه /-ine/ (پسوند نسبت)، ۱- منسوب…
بیش تر بخوانید

نازآفرین

معنی اسم نازآفرین نازآفرین اسم دخترانه است، معنی نازآفرین: (= نازآفریننده) ۱- (به مجاز) معشوقی که ناز بسیار به کار…
بیش تر بخوانید

نازلار

معنی اسم نازلار نازلار اسم دخترانه است، معنی نازلار: (فارسی ـ ترکی) (ناز + لار = پسوند جمع در ترکی)،…
بیش تر بخوانید

نازپری

معنی اسم نازپری نازپری اسم دخترانه است، معنی نازپری: (اَعلام) نام دختر پادشاه خوارزم که همسر بهرام گور بود. ریشه…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست