انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ت

تقی

معنی اسم تقی تقی اسم پسرانه است، معنی تقی: تقی ،در لغت به معنای پرهیزگار و پرهیزکردن و جمع آن…
بیش تر بخوانید

تمیم

معنی اسم تمیم تمیم اسم پسرانه است، معنی تمیم: (عربی) ۱- تمام و کامل؛ ۲- استوار، سخت؛ (اَعلام) نام چند…
بیش تر بخوانید

تاج الدین

معنی اسم تاج الدین تاج الدین اسم پسرانه است، معنی تاج الدین: (عربی) ۱- تاجِ دین؛ ۲- (به مجاز) مورد…
بیش تر بخوانید

تارخ

معنی اسم تارخ تارخ اسم پسرانه است، معنی تارخ: ۱- (در عبری) (= تارح) به معنی تنبل؛ ۲- (اَعلام) نام…
بیش تر بخوانید

تایماز

معنی اسم تایماز تایماز اسم پسرانه است، معنی تایماز: (ترکی) پابرجا، استوار. ریشه اسم تایماز اسم ترکی
بیش تر بخوانید

تراب

معنی اسم تراب تراب اسم پسرانه است، معنی تراب: (عربی) خاک. ریشه اسم تراب اسم عربی
بیش تر بخوانید

توانا

معنی اسم توانا توانا اسم پسرانه است، معنی توانا: دارای قدرت انجام کار، نیرومند، پر قدرت، قادر در مقابلِ ناتوان.…
بیش تر بخوانید

توحید

معنی اسم توحید توحید اسم پسرانه است، معنی توحید: (عربی) ۱- (در ادیان) یگانه دانستن خدا؛ اقرار به یگانگی خداوند،…
بیش تر بخوانید

تورج

معنی اسم تورج تورج اسم پسرانه است، معنی تورج: (پهلوی) (اَعلام) نام پسر بزرگ فریدون؛ همان تور که توران منسوب…
بیش تر بخوانید

توفیق

معنی اسم توفیق توفیق اسم پسرانه است، معنی توفیق: (عربی) ۱- امکان دستیابی به مقصود، موفقیت، کامیابی؛ ۲- یاری و…
بیش تر بخوانید

توکل

معنی اسم توکل توکل اسم پسرانه است، معنی توکل: (عربی) ۱- یقین داشتن به رحمت خداوند و امید بستن به…
بیش تر بخوانید

تهمتن

معنی اسم تهمتن تهمتن اسم پسرانه است، معنی تهمتن: ۱- (در قدیم) تنومند، قوی جثه، نیرومند؛ ۲- (اَعلام) (در شاهنامه)…
بیش تر بخوانید

تهمورث

معنی اسم تهمورث تهمورث اسم پسرانه است، معنی تهمورث: (در اوستایی، taxmo urupa) (= طهمورث) ۱- به معنی قوی جثه…
بیش تر بخوانید

تیرداد

معنی اسم تیرداد تیرداد اسم پسرانه است، معنی تیرداد: ۱- زاده شده در تیرماه؛ ۲- (اَعلام) نام سه تن از…
بیش تر بخوانید

توماج

معنی اسم توماج توماج اسم پسرانه است، معنی توماج: (ترکی) ۱- چرم دباغی شده؛ ۲- تیماج (چرمی رنگی که بوی…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up