انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ج

جوانمرد

معنی اسم جوانمرد جوانمرد اسم پسرانه است، معنی جوانمرد: (به مجاز) دارای خصلت‌های نیک و پسندیده مانند بخشندگی، گذشت، دلیری…
بیش تر بخوانید

جهان بین

معنی اسم جهان بین جهان بین اسم پسرانه است، معنی جهان بین: ۱- ویژگی آن که جهان را میبیند؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

جهاندار

معنی اسم جهاندار جهاندار اسم پسرانه است، معنی جهاندار: ۱- جهان دارنده؛ ۲- نگهبان جهان؛ ۳- پادشاه؛ ۴- مدبرِ امور…
بیش تر بخوانید

جهانگیر

معنی اسم جهانگیر جهانگیر اسم پسرانه است، معنی جهانگیر: ۱- جهان گشا؛ ۲- بسیار مشهور در همهی جهان؛ ۳-فراگیرندهی عالم؛…
بیش تر بخوانید

جهانگرد

عنی اسم جهانگرد جهانگرد اسم پسرانه است، معنی جهانگرد: آن که به کشورها و نواحی مختلف جهان سفر می  کند،…
بیش تر بخوانید

جواد

معنی اسم جواد جواد اسم پسرانه است، معنی جواد: (عربی)۱- بخشنده، با سخاوت؛ ۲- از نام‌ها و صفات خداوند؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

جوان

معنی اسم جوان جوان اسم پسرانه است، معنی جوان: ۱- آن که زمان زیادی از عمرش نگذشته است، کم سن…
بیش تر بخوانید

جوانشیر

معنی اسم جوانشیر جوانشیر اسم پسرانه است، معنی جوانشیر: ۱- شیر جوان؛ ۲- کنایه از جوان زورمند و دلیر. ریشه…
بیش تر بخوانید

جنید

معنی اسم جنید جنید اسم پسرانه است، معنی جنید: (عربی)۱- به معنای سرباز و لشکری؛ ۲- (اَعلام) ۱) جُنید بغدادی…
بیش تر بخوانید

جهاد

معنی اسم جهاد جهاد اسم پسرانه است، معنی جهاد: (عربی) ۱- در راه دین جنگیدن؛ ۲- پیکار، مبارزه؛ ۳- کوشیدن،…
بیش تر بخوانید

جهان بخش

معنی اسم جهان بخش جهان بخش اسم پسرانه است، معنی جهان بخش: ۱- (به مجاز) ویژگی آن که جهان تحت…
بیش تر بخوانید

جمال الدین

معنی اسم جمال الدین جمال الدین اسم پسرانه است، معنی جمال الدین: (عربی) ۱- زیبایی در دین؛ ۲- نیکویی در…
بیش تر بخوانید

جمیل

معنی اسم جمیل جمیل اسم پسرانه است، معنی جمیل: (عربی) ۱- زیبا؛ ۲- (به مجاز) شایسته، بایسته، نیکو، خوب. ریشه…
بیش تر بخوانید

جمشید

معنی اسم جمشید جمشید اسم پسرانه است، معنی جمشید: ۱- به معنای جم درخشان یا جم شاه؛ ۲- (اَعلام) آخرین…
بیش تر بخوانید

جمال

معنی اسم جمال جمال اسم پسرانه است، معنی جمال: (عربی) ۱- زیبایی؛ ۲- (به مجاز) مایهی زیبایی و زینت بخش؛…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست