انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ح

حنّان

معنی اسم حنّان حنّان اسم پسرانه است، معنی حنّان: (عربی) ۱- آرزومند، مشتاق؛ ۲- بخشاینده؛ ۳- بسیار مهربان؛ ۴- نوحه…
بیش تر بخوانید

حمید

معنی اسم حمید حمید اسم پسرانه است، معنی حمید: (عربی) ۱- ستوده، ستایش شده. ریشه اسم حمید اسم عربی
بیش تر بخوانید

حمیدرضا

معنی اسم حمیدرضا حمیدرضا اسم پسرانه است، معنی حمیدرضا: (عربی) از نام‌های مرکب، حمید و رضا. ریشه اسم حمیدرضا اسم…
بیش تر بخوانید

حمیدعلی

معنی اسم حمیدعلی حمیدعلی اسم پسرانه است، معنی حمیدعلی: (عربی) از نام‌های مرکب، حمید و علی. ریشه اسم حمیدعلی اسم…
بیش تر بخوانید

حنظله

معنی اسم حنظله حنظله اسم پسرانه است، معنی حنظله: (عربی) ۱- (مفرد حَنظل) گیاهی بسیار تلخ که خاصیت دارویی دارد،…
بیش تر بخوانید

حنیف

معنی اسم حنیف حنیف اسم پسرانه است، معنی حنیف: (عربی) ۱- درست و پاک، راستین؛ ۲- (در ادیان) معتقد به…
بیش تر بخوانید

حیدر

معنی اسم حیدر حیدر اسم پسرانه است، معنی حیدر: (عربی) ۱- شیر، اسد؛ ۲- (اَعلام) لقب حضرت علی(ع). ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

حیدرعلی

معنی اسم حیدرعلی حیدرعلی اسم پسرانه است، معنی حیدرعلی: (عربی) از نام‌های مرکب، حیدر و علی. ریشه اسم حیدرعلی اسم…
بیش تر بخوانید

حمود

معنی اسم حمود حمود اسم پسرانه است، معنی حمود: (عربی) ۱- ستوده و پسندیده؛ ۲- حمد کننده، بسیار سپاسگزار پروردگار.…
بیش تر بخوانید

حفیظ الله

معنی اسم حفیظ الله حفیظ الله اسم پسرانه است، معنی حفیظ الله: (عربی) کسی که خداوند نگهدار اوست. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

حکمت

معنی اسم حکمت حکمت اسم پسرانه است، معنی حکمت: (عربی) ۱- معرفت به مسائل، خردمندی، فرزانگی؛ ۲- سخن اخلاقی، پند،…
بیش تر بخوانید

حکیم

معنی اسم حکیم حکیم اسم پسرانه است، معنی حکیم: (عربی) ۱- پزشک، طبیعت، دانا، خردمند، فرزانه، دانا به چیزی (دانندهی…
بیش تر بخوانید

حلیم

معنی اسم حلیم حلیم اسم پسرانه است، معنی حلیم: (عربی) ۱- خویشتن دار، با صبر و تحمل، بردبار؛ ۲- از…
بیش تر بخوانید

حمّاد

معنی اسم حمّاد حمّاد اسم پسرانه است، معنی حمّاد: (عربی) بسیار سپاسگزار، بسیار حمد کننده و ستاینده. ریشه اسم حمّاد…
بیش تر بخوانید

حمد

معنی اسم حمد حمد اسم پسرانه است، معنی حمد: (عربی) ۱- شکرگزاری کردن، سپاس و ستایش کردن، شکر، سپاس؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up