انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ک

کارن

معنی اسم کارن کارن اسم پسرانه است، معنی کارن: (= قارِن)، ن قارِن. ریشه اسم کارن اسم پهلوی – اسم…
بیش تر بخوانید

کارون

معنی اسم کارون کارون اسم پسرانه است، معنی کارون: (اعلام) نام رودی در جنوب غربی ایران، در استانهای چهارمحال و…
بیش تر بخوانید

کارینا

معنی اسم کارینا کارینا اسم پسرانه است، معنی کارینا: (اَعلام) چهارمین سرزمین از سرزمین‌های تابعهی پارت که به واسطهی ولات…
بیش تر بخوانید

کاظم

معنی اسم کاظم کاظم اسم پسرانه است، معنی کاظم: (عربی) ۱- (در قدیم) فرو خورنده خشم؛ ۲- (اَعلام) لقب امام…
بیش تر بخوانید

کامبخش

معنی اسم کامبخش کامبخش اسم پسرانه است، معنی کامبخش: ۱- (به مجاز) آنکه خواسته و آرزوی کسی را برآورده کند،…
بیش تر بخوانید

کاروان

معنی اسم کاروان کاروان اسم پسرانه است، معنی کاروان: ۱- گروه مسافرانی که با هم عازم مقصدی هستند، قافله؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

کامبیز

معنی اسم کامبیز کامبیز اسم پسرانه است، معنی کامبیز: صورت دیگری از کمبوجیه که در زبان فرانسه کامبیز شده و…
بیش تر بخوانید

کامران

معنی اسم کامران کامران اسم پسرانه است، معنی کامران: ۱- (در قدیم) (به مجاز) آن که در هر کاری موفق…
بیش تر بخوانید

کامروز

معنی اسم کامروز کامروز اسم پسرانه است، معنی کامروز: ۱- ویژگی آن که روزگار به میل و اراده اوست؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

کامل

معنی اسم کامل کامل اسم پسرانه است، معنی کامل: (عربی) ۱- آن که یا آنچه ویژگیهای لازم را دارا است…
بیش تر بخوانید

کاموس

معنی اسم کاموس کاموس اسم پسرانه است، معنی کاموس: (اَعلام) نام مبارزی کشانی که پادشاه سنجاب بود وی از بهادران…
بیش تر بخوانید

کامیاب

معنی اسم کامیاب کامیاب اسم پسرانه است، معنی کامیاب: (به مجاز) آن که به خواست و آرزویش رسیده است، پیروز.…
بیش تر بخوانید

کامیار

معنی اسم کامیار کامیار اسم پسرانه است، معنی کامیار: ۱- (در قدیم) (به مجاز) کامیاب، ( کامیاب، ۲- (در حالت…
بیش تر بخوانید

کامین

معنی اسم کامین کامین اسم پسرانه است، معنی کامین: (کام = آرزو، اراده، قصد، لذت، خوشی، توانایی، معشوق + ین…
بیش تر بخوانید

کاوش

معنی اسم کاوش کاوش اسم پسرانه است، معنی کاوش: (اسم مصدر از کاویدن)، ۱- جستجو، بررسی و تحقیق؛ ۲- (در…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست