1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آترینا
معنی اسم آترینا

آترینا اسم دخترانه است، معنی آترینا: (آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین (؟) ( آترین. ۱- و ۲-

ریشه اسم آترینا

اسم پهلوی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست