1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. السا
معنی اسم السا

السا اسم دخترانه است، معنی السا: (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.

ریشه اسم السا

اسم ترکی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست