1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اَفشان

انتخاب نام دختر و پسر

اَفشان

معنی اسم اَفشان

اَفشان اسم دخترانه است، معنی اَفشان: ۱- افشاننده، پریشان، پراکنده، پاشان، ریزنده، آشفته و پریشان چنان که زلف؛ ۲- (در گیاهی) ویژگی ریشه در گیاهان تک لپه‌ای که در آن تشخیص ریشهی اصلی از ریشهی فرعی ممکن نیست.

ریشه اسم اَفشان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست