1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شمسه
معنی اسم شمسه

شمسه اسم دخترانه است، معنی شمسه: (عربی ـ فارسی) ۱- نقش زینتی به شکل خورشید که در تذهیب، جواهر سازی، کاشی کاری و مانند آنها به کار میرود؛ ۲- نوعی پارچه؛ ۳- (در قدیم) خورشید؛ ۴- (به مجاز) عالیترین و بهترین فرد.

ریشه اسم شمسه

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست