1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شُمیلا
معنی اسم شُمیلا

شُمیلا اسم دخترانه است، معنی شُمیلا: قلب شدهی [پدیده آوایی در زبان مثل: دیوار و دیوال] شُمیرا.    شُمیرا و سمیرا.

ریشه اسم شُمیلا

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست