انتخاب نام دختر و پسر

قوام الدین

معنی اسم قوام الدین

قوام الدین اسم پسرانه است، معنی قوام الدین: (عربی) ۱- موجب استواری و استحکام دین؛ ۲- (اَعلام) نام چند تن اشخاص در تاریخ.

ریشه اسم قوام الدین

اسم عربی

 

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست