1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مؤمن

انتخاب نام دختر و پسر

مؤمن

معنی اسم مؤمن

مؤمن اسم پسرانه است، معنی مؤمن: (عربی) ۱- (در ادیان) آن که به خدا و پیغمبر ایمان دارد و اصول دینی را رعایت میکند، دیندار، متدین؛ ۲- (به مجاز) مسلمان؛ ۳- (اَعلام) سورهی چهلم از قرآن کریم دارای هشتاد و پنج آیه؛ ۴- از نام‌ها و صفات خداوند.

ریشه اسم مؤمن

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست