1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نرسی
معنی اسم نرسی

نرسی اسم پسرانه است، معنی نرسی: (اوستایی) این نام شاید ‘ جلوه مرد ‘ یا ‘ جلوه ی مردمان ‘ باشد، (در اعلام) نام یکی از شاهان اشکانی، نام پسر بهرام بهرامیان، نام برادر بهرام گور و نیز نام برادر پیروز یکم ساسانی است، ]در اوستا و پارسی میانه فرشته و ایزدی است نظیر جبرئیل حامل وحی و او پیک اهورا مزدا است[ – از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پادشاهان ساسانی

ریشه اسم نرسی

اسم فارسی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست