1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کیومرث
معنی اسم کیومرث

کیومرث اسم پسرانه است، معنی کیومرث: (= گیومرت)، ۱- زندهی فانی. [جزء اول «گیو» و «گیه» به معنی جان و زندگی است و جزء دوم «مرتن» صفت است به معنی مردنی و در گذشتنی و به تعبیر دیگر مردم، چون بشر فانی است او را مردنی و درگذشتنی نامیده‌اند. (از پاورقی برهان ـ چ معین)] ۲- معنی کیومرث در تاریخ بلعمی «زندهی گویا» آمده است؛ ۳- (اَعلام) ۱) (در شاهنامه) کیومرث: نخستین شاه سلسلهی پیشدادیان که ۳۰ سال پادشاهی کرد. ۲) (در اوستا) کیومرث: نخستین انسان. از نطفهی او که بر زمین ریخت، مَشیه و مَشیانه به صورت مرد و زن پدید آمدند.

ریشه اسم کیومرث

اسم فارسی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست