انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با د

دالیا

معنی اسم دالیا دالیا اسم دخترانه است، معنی دالیا: نوعی از گلِ کوکب ریشه اسم دالیا اسم فارسی
بیش تر بخوانید

دانیا

معنی اسم دانیا دانیا اسم دخترانه است، معنی دانیا: گشنیز؛ نام هندی کزبره ریشه اسم دانیا اسم فارسی
بیش تر بخوانید

درخشنده

معنی اسم درخشنده درخشنده اسم دخترانه است، معنی درخشنده: (صفت فاعلی از درخشیدن)، ۱- دارای درخشش و تلألؤ؛ ۲-روشن و…
بیش تر بخوانید

دردانه

معنی اسم دردانه دردانه اسم دخترانه است، معنی دردانه: (عربی ـ فارسی) ۱- (به مجاز) بسیار محبوب و گرامی، عزیزکرده،…
بیش تر بخوانید

دایانا

معنی اسم دایانا دایانا اسم دخترانه است، معنی دایانا: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ ( نا))…
بیش تر بخوانید

درافشان

معنی اسم درافشان درافشان اسم دخترانه است، معنی درافشان: (عربی ـ فارسی) ۱- آن که مروارید میافشاند؛ ۲- (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

درخشان

معنی اسم درخشان درخشان اسم دخترانه است، معنی درخشان: ۱- دارای درخشش، روشن و تابان، درخشنده؛ ۲- (به مجاز) جالب…
بیش تر بخوانید

درسا

معنی اسم درسا درسا اسم دخترانه است، معنی درسا: (عربی ـ فارسی) (دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت))، ۱-…
بیش تر بخوانید

درنا

معنی اسم درنا درنا اسم دخترانه است، معنی درنا: (ترکی) پرندهی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ ریشه…
بیش تر بخوانید

درناز

معنی اسم درناز درناز اسم دخترانه است، معنی درناز: (تلفظ: dor nāz) (عربی ـ فارسی) (دُر + ناز = زیبا و…
بیش تر بخوانید

دریا

معنی اسم دریا دریا اسم دخترانه است، معنی دریا: ۱- (در جغرافیا) تودهی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، رود بزرگ؛…
بیش تر بخوانید

درین

معنی اسم درین درین اسم دخترانه است، معنی درین: (عربی ـ فارسی) (دُر + ین (پسوند نسبت)) ۱- از دُر،…
بیش تر بخوانید

دریه

معنی اسم دریه دریه اسم دخترانه است، معنی دریه: (عربی ـ فارسی) (دُر + ایه (پسوند نسبت))، مانند دُر، درخشان،…
بیش تر بخوانید

دل افروز

معنی اسم دل افروز دل افروز اسم دخترانه است، معنی دل افروز: (به مجاز) مایهی شادی و خوشی دل، محبوب…
بیش تر بخوانید

دلبر

معنی اسم دلبر دلبر اسم دخترانه است، معنی دلبر: (به مجاز) دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقهی…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up