انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ع

عادله

معنی اسم عادله عادله اسم دخترانه است، معنی عادله: (عربی) (مؤنث عادل) عادل، دادگر (زن)، + عادل. ریشه اسم عادله اسم…
بیش تر بخوانید

عابده

معنی اسم عابده عابده اسم دخترانه است، معنی عابده: (عربی) (مؤنث عابد) (در قدیم) زنی که بسیار عبادت میکند. +…
بیش تر بخوانید

عارفه

معنی اسم عارفه عارفه اسم دخترانه است، معنی عارفه: (عربی) ۱- زن عارف، ز عارف. ۱- ، ۲- و ۳-…
بیش تر بخوانید

عاشیه

معنی اسم عاشیه عاشیه اسم دخترانه است، معنی عاشیه: (عربی) ۱- زن نیکو حال؛ ۲- (اَعلام) [۷ پیش از هجرت…
بیش تر بخوانید

عاصفه

معنی اسم عاصفه عاصفه اسم دخترانه است، معنی عاصفه: (عربی) (مؤنث عاصِف). (  عاصِف. ریشه اسم عاصفه اسم عربی
بیش تر بخوانید

عاصمه

معنی اسم عاصمه عاصمه اسم دخترانه است، معنی عاصمه: (عربی) (مؤنث عاصِم). ( عاصِم. ) ریشه اسم عاصمه اسم عربی
بیش تر بخوانید

عاطفه

معنی اسم عاطفه عاطفه اسم دخترانه است، معنی عاطفه: (عربی) محبت، مهربانی، مهر، عطوفت. ریشه اسم عاطفه اسم عربی
بیش تر بخوانید

عاقله

معنی اسم عاقله عاقله اسم دخترانه است، معنی عاقله: (عربی) (مؤنث عاقل)، زنِ عاقل.    عاقل. ریشه اسم عاقله اسم…
بیش تر بخوانید

عالم

معنی اسم عالم عالم اسم دخترانه است، معنی عالم: (عربی) ۱- (در قدیم) کیهان، پهنهی کرهی زمین و آنچه در…
بیش تر بخوانید

عالمه

معنی اسم عالمه عالمه اسم دخترانه است، معنی عالمه: (عربی) (مؤنث عالم) دانشمند (زن)، آگاه. ریشه اسم عالمه اسم عربی
بیش تر بخوانید

عالیه

معنی اسم عالیه عالیه اسم دخترانه است، معنی عالیه: (عربی) (مؤنث عالی)، ۱- عنوانی احترام آمیز برای زنان؛ ۲- عالی…
بیش تر بخوانید

عسل

معنی اسم عسل عسل اسم دخترانه است، معنی عسل: (عربی) ۱- انگبین، مایع خوراکیِ غلیظ و چسبناکی که زنبور عسل…
بیش تر بخوانید

عشرت

معنی اسم عشرت عشرت اسم دخترانه است، معنی عشرت: (عربی، عشیره) ۱- خوش گذرانی، کام جویی؛ ۲- (در قدیم) هم…
بیش تر بخوانید

عصمت

معنی اسم عصمت عصمت اسم دخترانه است، معنی عصمت: (عربی) ۱- معصوم بودن، بیگناهی، پاکدامنی؛ ۲- ناموس و عفت زنان؛…
بیش تر بخوانید

عطرین

معنی اسم عطرین عطرین اسم دخترانه است، معنی عطرین: (عربی ـ فارسی) (عطر + ین (پسوند نسبت))، منسوب به عطر؛…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up