انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با و

واحده

معنی اسم واحده واحده اسم دخترانه است، معنی واحده: (عربی) (مؤنث واحد)، ، واحد ۱-. ریشه اسم واحده اسم عربی
بیش تر بخوانید

واله

معنی اسم واله واله اسم دخترانه است، معنی واله: (عربی) ۱- عاشق بی قرار، شیفته و مفتون؛ ۲- حیران، سرگشته،…
بیش تر بخوانید

وستا

معنی اسم وستا وستا اسم دخترانه است، معنی وستا: (اوستایی) ۱- (= اوستا) اوستا؛ ۲- (در ادیان) کتاب مقدس زردشتیان.…
بیش تر بخوانید

وحیده

معنی اسم وحیده وحیده اسم دخترانه است، معنی وحیده: (عربی) (مؤنث وحید)، ( وحید. ۱- و۲- ریشه اسم وحیده اسم…
بیش تر بخوانید

وجیهه

معنی اسم وجیهه وجیهه اسم دخترانه است، معنی وجیهه: (عربی) (مؤنث وجیه) زیبا، خوشگل (زن). ریشه اسم وجیهه اسم عربی
بیش تر بخوانید

والیه

معنی اسم والیه والیه اسم دخترانه است، معنی والیه: (عربی) (مؤنث والی) (در قدیم) حاکم و پادشاه و سلطان (زن).…
بیش تر بخوانید

وجیه

معنی اسم وجیه وجیه اسم دخترانه است، معنی وجیه: (عربی) ۱- زیبا، خوشگل، وجیهه؛ ۲- دارای قدر و منزلت و…
بیش تر بخوانید

وانیا

معنی اسم وانیا وانیا اسم دخترانه است، معنی وانیا: (عربی) ملایم، آهسته (نسیم). ریشه اسم وانیا اسم عربی
بیش تر بخوانید

یاسمن

معنی اسم یاسمن یاسمن اسم دخترانه است، معنی یاسمن: (در گیاهی) درختچه‌ای زینتی دارای گل‌های درشت و معطر به رنگ‌های…
بیش تر بخوانید

ونوس

معنی اسم ونوس ونوس اسم دخترانه است، معنی ونوس: (فرانسوی:venus ) ۱- (= زهره)،   زهره؛ ۲- (در میتولوژی) [اسطوره…
بیش تر بخوانید

ویانا

معنی اسم ویانا ویانا اسم دخترانه است، معنی ویانا: (اوستایی) فرزانگی، بخردی، دانایی. ریشه اسم ویانا اسم اوستایی
بیش تر بخوانید

ونوشه

معنی اسم ونوشه ونوشه اسم دخترانه است، معنی ونوشه: (در طبری) (= بنفشه)، ( بنفشه. ریشه اسم ونوشه اسم فارسی
بیش تر بخوانید

وینا

معنی اسم وینا وینا اسم دخترانه است، معنی وینا: ۱- بینا. [از ریشهی «وین»/vin/ به آرش دیدن در فرس هخامنشی…
بیش تر بخوانید

وندا

معنی اسم وندا وندا اسم دخترانه است، معنی وندا: ۱- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ ۲- (در اوستا)…
بیش تر بخوانید

ویدا

معنی اسم ویدا ویدا اسم دخترانه است، معنی ویدا: ۱- پیدا، هویدا، ظاهر، آشکار؛ ۲- (در پهلوی) یابنده، جوینده. ریشه…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست