انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با پ

پولاد

معنی اسم پولاد پولاد اسم پسرانه است، معنی پولاد: (= فولاد)؛ (اَعلام) نام پهلوانی در زمان کیقباد. ریشه اسم پولاد…
بیش تر بخوانید

پویا

معنی اسم پویا پویا اسم پسرانه است، معنی پویا: ۱- ویژگی آن که حرکت میکند و دارای استعداد یا توان…
بیش تر بخوانید

پویان

معنی اسم پویان پویان اسم پسرانه است، معنی پویان: (در قدیم) ۱- آن‌ که در حال حرکت به نرمی و…
بیش تر بخوانید

پهلوان

معنی اسم پهلوان پهلوان اسم پسرانه است، معنی پهلوان: ۱- جنگجوی شجاع و زورمند؛ ۲- (به مجاز) آنکه در امری…
بیش تر بخوانید

پیام

معنی اسم پیام پیام اسم پسرانه است، معنی پیام: ۱- الهام، وحی؛ ۲- مطلبی که به شکل کلام، نوشته یا…
بیش تر بخوانید

پوریا

معنی اسم پوریا پوریا اسم پسرانه است، معنی پوریا: (اَعلام) نام پهلوان دلیر ایرانی مشهور به پهلوان محمود خوارزمی و…
بیش تر بخوانید

پیروز

معنی اسم پیروز پیروز اسم پسرانه است، معنی پیروز: (= فیروز)، ۱- غلبه کننده بر حریف در جنگ یا مسابقه؛…
بیش تر بخوانید

پیشرو

معنی اسم پیشرو پیشرو اسم پسرانه است، معنی پیشرو: ۱- آن که پیشرفت کرده، پیشتاز، پیشگام؛ ۲- (به مجاز) رهبر،…
بیش تر بخوانید

پیمان

معنی اسم پیمان پیمان اسم پسرانه است، معنی پیمان: قراری که دو یا چند تن میگذارند تا کاری انجام دهند…
بیش تر بخوانید

پاکر

معنی اسم پاکر پاکر اسم پسرانه است، معنی پاکر: اسم فارسی، پاکر اول پسر ارد دوم یکی از پادشاهان اشکانیان…
بیش تر بخوانید

پایا

معنی اسم پایا پایا اسم پسرانه است، معنی پایا: ۱- آنچه دیر میپاید، ماندگار، ثابت؛ ۲- (در گیاهی) ویژگی گیاهی…
بیش تر بخوانید

پدرام

معنی اسم پدرام پدرام اسم پسرانه است، معنی پدرام: ۱- آراسته؛ ۲- نیکو؛ ۳- خوشدل، شاد؛ ۴- سرسبز وخرم؛ ۵-…
بیش تر بخوانید

پرشان

معنی اسم پرشان پرشان اسم پسرانه است، معنی پرشان: (از اوستایی، paršāna)، رزمجو . ریشه اسم پرشان اسم پهلوی –…
بیش تر بخوانید

پرویز

معنی اسم پرویز پرویز اسم پسرانه است، معنی پرویز: (پهلوی، apayvej) ۱- پیروز، پیروزگر، فاتح؛ ۲- (اَعلام) نام خسرو دوم…
بیش تر بخوانید

پرهام

معنی اسم پرهام پرهام اسم پسرانه است، معنی پرهام: (صورت فارسی برهام، ابراهیم)، ( ابراهیم. ۱- و ۲- ۲) ریشه…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up