1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. اختر

انتخاب نام دختر و پسر

اختر

معنی اسم اختر

اختر اسم دخترانه است، معنی اختر: ۱- (در نجوم) جرم فلکی، ستاره، کوکب، نجم؛ ۲- (در گیاهی) نام گل و گیاهی است؛ ۳- (در قدیم) در باور قدما ستارهی بخت و اقبال؛ ۴- (در قدیم) سرنوشت، بخت، طالع؛ ۵- (در قدیم) پرچم، عَلَم، درفش.

ریشه اسم اختر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست