انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر اوستایی

آترینا

معنی اسم آترینا آترینا اسم دخترانه است، معنی آترینا: (آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین (؟) ( آترین. ۱- و ۲-…
بیش تر بخوانید

آتین

معنی اسم آتین آتین اسم دخترانه است، معنی آتین:   (در زند و پازند) ۱- موجود شده، پیدا گردیده؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

آرمیتا

معنی اسم آرمیتا آرمیتا اسم دخترانه است، معنی آرمیتا: (اوستایی) پارسا، پاک، فروتن. ریشه اسم آرمیتا اسم اوستایی
بیش تر بخوانید

آسنا

معنی اسم آسنا آسنا اسم دخترانه است، معنی آسنا: ارفع، بلندتر، عالیتر. ریشه اسم آسنا اسم پهلوی – اسم اوستایی
بیش تر بخوانید

آسو

معنی اسم آسو آسو اسم دخترانه است، معنی آسو: ۱- (در کردی) به معنی افق طلایی؛ ۲- (در پهلوی) صورت…
بیش تر بخوانید

آناهیت

معنی اسم آناهیت آناهیت اسم دخترانه است، معنی آناهیت: (اوستایی) (= آناهیتا)، ( آناهیتا. ریشه اسم آناهیت اسم اوستایی
بیش تر بخوانید

آناهید

معنی اسم آناهید آناهید اسم دخترانه است، معنی آناهید: (اوستایی) (= آناهیتا)، ( آناهیتا. ریشه اسم آناهید اسم اوستایی
بیش تر بخوانید

آناهیتا

معنی اسم آناهیتا آناهیتا اسم دخترانه است، معنی آناهیتا: (اوستایی) ۱- بیآلایش، پاک، به دور از آلودگی و ناپاکی؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

آنیتا

معنی اسم آنیتا آنیتا اسم دخترانه است، معنی آنیتا: (اوستایی) آراستگی، مهربانی، خوشرویی. ریشه اسم آنیتا اسم اوستایی
بیش تر بخوانید

پروین

معنی اسم پروین پروین اسم دخترانه است، معنی پروین: (اوستایی) ۱- (در نجوم) دسته‌ای از شش ستارهی درخشان در صورت…
بیش تر بخوانید

خجسته

معنی اسم خجسته خجسته اسم دخترانه است، معنی خجسته: (اوستایی) ۱- مبارک، فرخنده؛ ۲- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه…
بیش تر بخوانید

دیانا

معنی اسم دیانا دیانا اسم دخترانه است، معنی دیانا: ۱- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الههی ماه،…
بیش تر بخوانید

دینا

معنی اسم دینا دینا اسم دخترانه است، معنی دینا: ۱- داور، داوری؛ ۲- ‌(در اوستایی) دین؛ ۳- (در عبری) (=…
بیش تر بخوانید

رانیکا

معنی اسم رانیکا رانیکا اسم دخترانه است، معنی رانیکا: (اوستایی) پسندیده و دوست داشتنی. ریشه اسم رانیکا اسم اوستایی
بیش تر بخوانید

رشنک

معنی اسم رشنک رشنک اسم دخترانه است، معنی رشنک: (اوستایی) ۱- روشن؛ ۲- (در گیاهی) نام گیاهی است (شاتل)؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up