1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. المیرا
معنی اسم المیرا

المیرا اسم دخترانه است، معنی المیرا: (ترکی ـ فارسی) (ال = ایل + میرا) (به مجاز) فدائی ایل.

ریشه اسم المیرا

اسم ترکی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست