1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ایمانه
معنی اسم ایمانه

ایمانه اسم دخترانه است، معنی ایمانه: (عربی ـ فارسی) (ایمان + ه (پسوند نسبت))، منسوب به ایمان، م ایمان.

ریشه اسم ایمانه

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست