1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ترانه

انتخاب نام دختر و پسر

ترانه

معنی اسم ترانه

ترانه اسم دخترانه است، معنی ترانه: ۱- (در موسیقی) شعری متشکل از چند بیت مقفا و هم‌سان از نظر تعداد هجاها و مصراع‌ها که با آواز خوانده میشود؛ لید؛ ۲- (در موسیقی) هرنوع سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده شود؛ ۳- (در موسیقی ایرانی) قطعه آوازی، نوع جدیدی از تصنیف؛ تصنیف؛ ۴-(در ادبیات) دو بیتیهای محلی از نوع فهلویات؛ ۵- (در قدیم) (در ادبیات) هر نوع شعری که شامل دو بیت باشد؛ ۶- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) رباعیای که با آواز خوانده شود؛ ۷- (در قدیم) هر صدایی که حالت موسیقایی داشته باشد.

ریشه اسم ترانه

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست