1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حوروش
معنی اسم حوروش

حوروش اسم دخترانه است، معنی حوروش: (عربی ـ فارسی) (حور+ وش (پسوند شباهت)) دختری چون زن (زنان) زیبای بهشتی.

ریشه اسم حوروش

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست