1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرامرز

انتخاب نام دختر و پسر

فرامرز

معنی اسم فرامرز

فرامرز اسم پسرانه است، معنی فرامرز: ۱- آمرزنده (دشمن)؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در شاهنامه) پسر رستم، که پس از کشته شدن پدرش به کین خواهی او برخاست، شاه کابل را کشت و شغاد را به آتش کشید. بهمن پسر اسفندیار او را کشت؛ ۲) فرامرز: آخرین امیر [۴۳۳-۴۴۳ قمری] سلسلهی بنی کاکویه در اصفهان که به دست طغرل سلجوقی برکنار شد؛ ۳) فرامرز ابن خداداد: [قرن۶ هجری] مؤلف یا گردآورندهی داستان سمک عیار.

ریشه اسم فرامرز

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست