1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نریمان
معنی اسم نریمان

نریمان اسم پسرانه است، معنی نریمان: (اوستایی) (= نیرم) ۱- به معنی نر منش، مرد سرشت و دلیر و پهلوان؛ ۲- (در اوستا) (= نیرمانا) به معنی نر منش و مرد سرشت؛ ۳- (اَعلام) (در شاهنامه) پهلوان ایرانی پسر گرشاسب و پدر سام.

ریشه اسم نریمان

اسم فارسی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست