1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نصر

انتخاب نام دختر و پسر

نصر

معنی اسم نصر

نصر اسم پسرانه است، معنی نصر: (عربی) ۱- یاری، مدد؛ ۲- پیروزی، ظفر؛ ۳- (اَعلام) ۱) سورهی صدو دهم از قرآن کریم دارای سه آیه؛ ۲) نام دو تن از امیران سلسلهی سامانی. نصر اول: نخستین امیر سامانی ماوراءالنهر [۲۵۰-۲۷۹ قمری]، که از سوی خلیفهی عباسی منصوب شد. برادر امیر اسماعیل سامانی؛ نصر دوم: امیر سامانی [۳۰۱-۳۳۱ قمری]، که محمّدابن احمد جیهانی و پس از او ابوالفضل بلعمی را وزیر خود کرد. بر اثر شورش سران سپاه ناچار به استعفا شد؛ ۳) نصر ابن سیار لیثی: [۴۶- ۱۳۱ قمری] والی بلخ و امیر خراسان در زمان بنی امیه.

ریشه اسم نصر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست