انتخاب نام دختر و پسر

نظام الدین

معنی اسم نظام الدین

نظام الدین اسم پسرانه است، معنی نظام الدین: (عربی) ۱- نظم آورنده و نظام دهندهی دین؛ ۲- موجب آراستگی دین؛ ۳- (اَعلام) ۱) نظام‌الدین اعرج (= حسن ابن محمّد): [قرن ۷و۸ هجری) دانشمند ایرانی، مؤلف شرح تذکرهی طوسی، شرح مجسطی و تفسیر قرآن؛ ۲) نظام‌الدین اولیا (= شیخ محمّد دهلوی): [۶۳۳-۷۲۵ قمری] عارف مسلمان هندی، معروف به شاه نظام اولیا، مؤلف راحت القلوب، در ذکر سخنان استادش فریدالدین شکر گنج؛ ۳) نظام‌الدین شامی (= عبدالواسع): [قرن ۹ هجری] مورخ ایرانی، از مردم تبریز، مؤلف تاریخ زمان امیر تیمور، معروف به ظفرنامهی شامی و مترجم داستان بلوهر و بوذاسَف، به فارسی؛ ۴) نظام‌الدین محمّد یزدی (= نظام قاری): [قرن ۹ هجری]، شاعر ایرانی، سرایندهی دیوان البسه به فارسی.

ریشه اسم نظام الدین

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست