1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ویونا
معنی اسم ویونا

ویونا اسم دخترانه است، معنی ویونا: [وَیُو (در سنسکریت) = عروس و (در اوستایی) = ازدواج کردن + نا (پسوند نسبت)] ۱- منسوب به وَیو؛ ۲- (به مجاز) عروس؛ دختری که عروس شده(؟).

ریشه اسم ویونا

اسم فارسی – اسم اوستایی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست