انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ر

راحیل

معنی اسم راحیل راحیل اسم دخترانه است، معنی راحیل: (عبری) ۱- در عبری گوسفند؛ ۲- (اَعلام) همسر حضرت یعقوب(ع) و…
بیش تر بخوانید

رابعه

معنی اسم رابعه رابعه اسم دخترانه است، معنی رابعه: (عربی) (اَعلام) رابعه ی بنت کعب (= رابعهی قزداری) [قرن ۴…
بیش تر بخوانید

راحل

معنی اسم راحل راحل اسم دخترانه است، معنی راحل: ۱- کوچ فرما، کوچ کننده؛ ۲- (اَعلام) نام مادر حضرت یوسف(ع).…
بیش تر بخوانید

راحله

معنی اسم راحله راحله اسم دخترانه است، معنی راحله: (عربی) (مؤنث راحل)، ( راحل. ۱- ریشه اسم راحله اسم عربی
بیش تر بخوانید

راحمه

معنی اسم راحمه راحمه اسم دخترانه است، معنی راحمه: (عربی) (مؤنث راحم) به معنی رحمت آورنده و دل سوزاننده ریشه…
بیش تر بخوانید

رادا

معنی اسم رادا رادا اسم دخترانه است، معنی رادا: (راد + ا (پسوند نسبت))، منسوب به راد، ( راد. ۲-…
بیش تر بخوانید

راشده

معنی اسم راشده راشده اسم دخترانه است، معنی راشده: (عربی) راهنمایی شده، از گمراهی درآمده. ریشه اسم راشده اسم عربی
بیش تر بخوانید

راشین

معنی اسم راشین راشین اسم دخترانه است، معنی راشین: (راش = نوعی درخت در جنگل‌های ایران + ین (پسوند نسبت))…
بیش تر بخوانید

راضیه

معنی اسم راضیه راضیه اسم دخترانه است، معنی راضیه: (عربی) ۱- پسندیده؛ ۲- خوش؛ ۳- خشنود؛ ۴- (اَعلام) از القاب…
بیش تر بخوانید

راغده

معنی اسم راغده راغده اسم دخترانه است، معنی راغده: (عربی) (مؤنث راغد)، [راغد به معنی زندگی خوش و وسیع است]،…
بیش تر بخوانید

رأفت

معنی اسم رأفت رأفت اسم دخترانه است، معنی رأفت: (عربی) نرم خوئی، مهربانی، شفقت. ریشه اسم رأفت اسم عربی
بیش تر بخوانید

رافعه

معنی اسم رافعه رافعه اسم دخترانه است، معنی رافعه: (عربی) (مؤنث رافع) ۱- رفع کننده؛ ۲- از میان برنده و…
بیش تر بخوانید

رایحه

معنی اسم رایحه رایحه اسم دخترانه است، معنی رایحه: (عربی) بوی خوش، بو. ریشه اسم رایحه اسم عربی
بیش تر بخوانید

راما

معنی اسم راما راما اسم دخترانه است، معنی راما: (سنسکریت) ۱- (اَعلام) (در اسطوره‌های هندی) ششمین مظهر «ویشنو» /vichnou/ ،…
بیش تر بخوانید

رامش

معنی اسم رامش رامش اسم دخترانه است، معنی رامش: (در قدیم) ۱- شادی و طرب؛ ۲- عیش و خوشی؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست