انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ص

صالحه

معنی اسم صالحه صالحه اسم دخترانه است، معنی صالحه: (عربی) (مؤنث صالح) (زنِ صالح). ریشه اسم صالحه اسم عربی
بیش تر بخوانید

صائبه

معنی اسم صائبه صائبه اسم دخترانه است، معنی صائبه: (عربی، صائبَه) (مؤنث صائب). ریشه اسم صائبه اسم عربی
بیش تر بخوانید

صائمه

معنی اسم صائمه صائمه اسم دخترانه است، معنی صائمه: (عربی) (مؤنث صائم) (در قدیم) آنکه روزه میگیرد، روزه‌گیر، روزه‌دار. ریشه…
بیش تر بخوانید

صابره

معنی اسم صابره صابره اسم دخترانه است، معنی صابره: (عربی) (مؤنث صابر)، ( صابر. ۱- ، ۲- و ۳- ریشه…
بیش تر بخوانید

صابرین

معنی اسم صابرین صابرین اسم دخترانه است، معنی صابرین: (عربی) (جمع صابر). ریشه اسم صابرین اسم عربی
بیش تر بخوانید

صاحبه

معنی اسم صاحبه صاحبه اسم دخترانه است، معنی صاحبه: (عربی) (مؤنث صاحب) ریشه اسم صاحبه اسم عربی
بیش تر بخوانید

صبا

معنی اسم صبا صبا اسم دخترانه است، معنی صبا: (عربی) ۱- نسیم ملایم و خنکی که در برخی نواحی از…
بیش تر بخوانید

صباح

معنی اسم صباح صباح اسم دخترانه است، معنی صباح: (عربی) ۱- (در قدیم) بامداد، صبح در مقابلِ مَسا؛ ۲- (به…
بیش تر بخوانید

صبرا

معنی اسم صبرا صبرا اسم دخترانه است، معنی صبرا: (عربی ـ فارسی) [صبر = بردباری کردن در برابر سختی‌ها و…
بیش تر بخوانید

صبری

معنی اسم صبری صبری اسم دخترانه است، معنی صبری: (عربی ـ فارسی) (صبر + ی (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به…
بیش تر بخوانید

صبریه

معنی اسم صبریه صبریه اسم دخترانه است، معنی صبریه: (عربی) (صبر + ایه (پسوند نسبت))، ۱- منسوب به صبر؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

صبور

معنی اسم صبور صبور اسم دخترانه است، معنی صبور: (عربی) ۱- آنکه در برابر سختیها و رنج‌ها بردبار است، صبر…
بیش تر بخوانید

صبورا

معنی اسم صبورا صبورا اسم دخترانه است، معنی صبورا: (عربی ـ فارسی) (صبور + ا (الف نسبت یا تعظیم))، به…
بیش تر بخوانید

صبوره

معنی اسم صبوره صبوره اسم دخترانه است، معنی صبوره: (عربی ـ فارسی) (صبور + ه (نسبت))، ۱- منسوب به صبور؛…
بیش تر بخوانید

صبیحه

معنی اسم صبیحه صبیحه اسم دخترانه است، معنی صبیحه: (عربی) (مؤنث صَبیح)، ( صَبیح. ریشه اسم صبیحه اسم عربی
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست