انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ف

فاخته

معنی اسم فاخته فاخته اسم دخترانه است، معنی فاخته: (عربی) ۱- پرنده‌ای از خانوادهی کبوتر؛ کوکو، صلصل؛ ۲- (در قدیم)…
بیش تر بخوانید

فادیه

معنی اسم فادیه فادیه اسم دخترانه است، معنی فادیه: (عربی) زنِ نجات دهنده، زنِ آزاد کننده. ریشه اسم فادیه اسم…
بیش تر بخوانید

فاضله

معنی اسم فاضله فاضله اسم دخترانه است، معنی فاضله: (عربی) (مؤنث فاضل)،   فاضل. ۱- و ۲- ریشه اسم فاضله…
بیش تر بخوانید

فاطره

معنی اسم فاطره فاطره اسم دخترانه است، معنی فاطره: (عربی) (مؤنث فاطر)، ( فاطر. ریشه اسم فاطره اسم عربی
بیش تر بخوانید

فاطمه

معنی اسم فاطمه فاطمه اسم دخترانه است، معنی فاطمه: فاطمه: در لغت و اصطلاح عرب به زنی گفته می شود…
بیش تر بخوانید

فاطمه حورا

معنی اسم فاطمه حورا فاطمه حورا اسم دخترانه است، معنی فاطمه حورا: (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و حورا.…
بیش تر بخوانید

فاطمه زهرا

معنی اسم فاطمه زهرا فاطمه زهرا اسم دخترانه است، معنی فاطمه زهرا: (عربی) (اَعلام) ام ابیها و ام الائمه و…
بیش تر بخوانید

فاخره

معنی اسم فاخره فاخره اسم دخترانه است، معنی فاخره: (عربی) (مؤنث فاخر)،   فاخر. ریشه اسم فاخره اسم عربی
بیش تر بخوانید

فادیا

معنی اسم فادیا فادیا اسم دخترانه است، معنی فادیا: (عربی) نجات بخش، منجی. ریشه اسم فادیا اسم عربی
بیش تر بخوانید

فاطمه نسا

معنی اسم فاطمه نسا فاطمه نسا اسم دخترانه است، معنی فاطمه نسا: (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و نسا.…
بیش تر بخوانید

فاطمه محیا

معنی اسم فاطمه محیا فاطمه محیا اسم دخترانه است، معنی فاطمه محیا: (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و محیا.…
بیش تر بخوانید

فاطمه سیما

معنی اسم فاطمه سیما فاطمه سیما اسم دخترانه است، معنی فاطمه سیما: (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و سیما.…
بیش تر بخوانید

فاطمه عذرا

معنی اسم فاطمه عذرا فاطمه عذرا اسم دخترانه است، معنی فاطمه عذرا:   (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و…
بیش تر بخوانید

فاطمه سما

معنی اسم فاطمه سما فاطمه سما اسم دخترانه است، معنی فاطمه سما: (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و سما.…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست