1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. آرزو
معنی اسم آرزو

آرزو اسم دخترانه است، معنی آرزو: (پهلوی، ārzok) ۱- خواهش، کام، مراد، چشمداشت، امید، توقع و انتظار؛ ۲- میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً مطلوب؛ ۳- (اَعلام) (در شاهنامه) دختر شاه یمن و همسر سلم پسر فریدون و نیز دختر ماهیار گوهر فروش و همسر بهرام گور.

ریشه اسم آرزو

اسم فارسی – اسم پهلوی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست