انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر عربی

مرجانه

معنی اسم مرجانه مرجانه اسم دخترانه است، معنی مرجانه: (عربی، مرجانه) ۱- مروارید خُرد؛ ۲- یک دانه مروارید خُرد، واحد…
بیش تر بخوانید

مرحمت

معنی اسم مرحمت مرحمت اسم دخترانه است، معنی مرحمت: (عربی) لطف و مهربانی داشتن، مهربانی، لطف. ریشه اسم مرحمت اسم…
بیش تر بخوانید

مرضیه

معنی اسم مرضیه مرضیه اسم دخترانه است، معنی مرضیه: (عربی) مرضی، پسندیده. ریشه اسم مرضیه اسم عربی
بیش تر بخوانید

مدیحه

معنی اسم مدیحه مدیحه اسم دخترانه است، معنی مدیحه: (عربی) سخنی (معمولاً شعر) که در ستایش کسی گفته‌ یا سروده…
بیش تر بخوانید

مریم

معنی اسم مریم مریم اسم دخترانه است، معنی مریم: ۱- (در گیاهی) گل سفید خوشه‌ای خوشبو و دارای عطر با…
بیش تر بخوانید

مزین

معنی اسم مزین مزین اسم دخترانه است، معنی مزین: (عربی) تزیین شده، آراسته. [این کلمه چنانچه مُزَیِن /mozayyen/ تلفظ شود…
بیش تر بخوانید

مرصع

معنی اسم مرصع مرصع اسم دخترانه است، معنی مرصع: (عربی) ۱- آنچه با جواهر تزئین شده باشد، جواهر نشان؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

آتنا

معنی اسم آتنا آتنا اسم دخترانه است، معنی آتنا: ۱- (عربی) از واژه‌های قرآنی در سوره بقره، آل‌عمران و کهف…
بیش تر بخوانید

آتیه

معنی اسم آتیه آتیه اسم دخترانه است، معنی آتیه: (عربی) (مؤنث آتی) ۱- آینده، زمان آینده؛ ۲- (به مجاز) وضع…
بیش تر بخوانید

آسیه

معنی اسم آسیه آسیه اسم دخترانه است، معنی آسیه: (عربی) (مؤنث أسِیَ، أسَیً) ۱- اندوهگین؛ ۲- استوانه، ستون؛ ۳- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

آصفه

معنی اسم آصفه آصفه اسم دخترانه است، معنی آصفه: (عربی ـ فارسی) (آصف + ه (پسوند نسبت))، منسوب به آصف،…
بیش تر بخوانید

آفاق

معنی اسم آفاق آفاق اسم دخترانه است، معنی آفاق: (عربی) ۱- جمع افق، عالم، گیتی، جهان؛ کرانه‌های آسمان، اطراف؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

آلاء

معنی اسم آلاء آلاء اسم دخترانه است، معنی آلاء: (عربی) ۱- نعمت‌ها، نیکیها، نیکوییها؛ ۲- از واژه‌های قرآنی. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

آمال

معنی اسم آمال آمال اسم دخترانه است، معنی آمال: (عربی) جمع امل، امیدها، آرزوها. ریشه اسم آمال اسم عربی
بیش تر بخوانید

آمنه

معنی اسم آمنه آمنه اسم دخترانه است، معنی آمنه: (عربی) (مؤنث آمن) ۱- ایمن و بیخوف، در امن و امان؛…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست