انتخاب نام دختر و پسر

توران دخت

معنی اسم توران دخت

توران دخت اسم دخترانه است، معنی توران دخت: (توران+ دخت = دختر)، ۱- دختر تورانی؛ ۲- (اَعلام) نام دختر خسرو پرویز که بعد از شیرویه به شاهی رسید.

ریشه اسم توران دخت

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست