1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. مرصع

انتخاب نام دختر و پسر

مرصع

معنی اسم مرصع

مرصع اسم دخترانه است، معنی مرصع: (عربی) ۱- آنچه با جواهر تزئین شده باشد، جواهر نشان؛ ۲- (در ادبیات) ویژگی شعری که آرایهی ترصیع در آن بهکار رفته باشد؛ ۳- (در خوش‌نویسی) یکی از انواع خطوط عربی.

ریشه اسم مرصع

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست