انتخاب نام دختر و پسر

کرامت الله

معنی اسم کرامت الله

کرامت الله اسم پسرانه است، معنی کرامت الله: (عربی) بزرگی و بخشندگی خداوند.

ریشه اسم کرامت الله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست