انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ا

ابتسام

معنی اسم ابتسام ابتسام اسم دخترانه است، معنی ابتسام: (عربی) ۱- لبخند زدن، تبسم کردن؛ ۲- (در قدیم) تبسم، لب‌خند.…
بیش تر بخوانید

ابتهاج

معنی اسم ابتهاج ابتهاج اسم دخترانه است، معنی ابتهاج: (عربی) ۱- شادن شدن، خوش و خرم؛ ۲- (در قدیم) شادمانی،…
بیش تر بخوانید

ابریشم

معنی اسم ابریشم ابریشم اسم دخترانه است، معنی ابریشم: (پهلوی) ۱- رشته‌ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن…
بیش تر بخوانید

اختر

معنی اسم اختر اختر اسم دخترانه است، معنی اختر: ۱- (در نجوم) جرم فلکی، ستاره، کوکب، نجم؛ ۲- (در گیاهی)…
بیش تر بخوانید

اخلاص

معنی اسم اخلاص اخلاص اسم دخترانه است، معنی اخلاص: (عربی) ۱- دوستی خالص داشتن، خلوص نیت داشتن، عقیده داشتن، عقیده…
بیش تر بخوانید

ادنا

معنی اسم ادنا ادنا اسم دخترانه است، معنی ادنا: (عربی، ادنی) ۱- از واژه  های قرآنی؛ ۲- (در قدیم) کمترین،…
بیش تر بخوانید

ادیبه

معنی اسم ادیبه ادیبه اسم دخترانه است، معنی ادیبه: (عربی) (مؤنث ادیب)، ( ادیب. ۱- ، ۲- ، ۳- ،…
بیش تر بخوانید

اَرزنده

معنی اسم اَرزنده اَرزنده اسم دخترانه است، معنی اَرزنده: (صفت فاعلی از ارزیدن) ۱- دارای ارزش، ارزشمند، ارزمند، شایسته و…
بیش تر بخوانید

احترام

معنی اسم احترام احترام اسم دخترانه است، معنی احترام: (عربی) ۱- حرمت داشتن، محترم بودن؛ ۲- حرمت، پاس، بزرگداشت؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

احسانه

معنی اسم احسانه احسانه اسم دخترانه است، معنی احسانه: (عربی ـ فارسی) (احسان + ه (پسوند نسبت))، منسوب به احسان،…
بیش تر بخوانید

احلام

معنی اسم احلام احلام اسم دخترانه است، معنی احلام: (عربی) ۱- جمع حلم، بردباریها، وقارها؛ ۲- عقل‌ها؛ ۳- جمع حلیم،…
بیش تر بخوانید

احیا

معنی اسم احیا احیا اسم دخترانه است، معنی احیا: (عربی) ۱- زندگان؛ ۲- زندگی؛ ۳- زندگی از نو؛ ۴-خاندان‌ها، قبیله‌ها.…
بیش تر بخوانید

اَرشین

معنی اسم اَرشین اَرشین اسم دخترانه است، معنی اَرشین: ۱- دوست‌ترین؛ ۲- (اَعلام) نام یکی از شاهدخت‌های هخامنشی است که…
بیش تر بخوانید

ارکیده

معنی اسم ارکیده ارکیده اسم دخترانه است، معنی ارکیده: (فرانسوی) (در گیاهی) ۱- گلی به شکل  های غیرعادی و رنگ …
بیش تر بخوانید

ارنوار

معنی اسم ارنوار ارنوار اسم دخترانه است، معنی ارنوار: ۱- آن که سُخنش رحمت میآورد؛ ۲- (در شاهنامه) نام خواهر…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست