انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ث

ثمینا

معنی اسم ثمینا ثمینا اسم دخترانه است، معنی ثمینا: (عربی ـ فارسی) (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین،  …
بیش تر بخوانید

ثمینه

معنی اسم ثمینه ثمینه اسم دخترانه است، معنی ثمینه: (عربی) گران بها، قیمتی، گران. ریشه اسم ثمینه اسم عربی
بیش تر بخوانید

ثریّا

معنی اسم ثریّا ثریّا اسم دخترانه است، معنی ثریّا: (عربی) (= پروین)،   پروین. ۱- ریشه اسم ثریّا اسم عربی
بیش تر بخوانید

ثمر

معنی اسم ثمر ثمر اسم دخترانه است، معنی ثمر: (عربی) ۱- میوه؛ ۲- (به مجاز) نتیجه و حاصل. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

ثمره

معنی اسم ثمره ثمره اسم دخترانه است، معنی ثمره: (عربی) ۱- میوه؛ ۲- (به مجاز) نتیجه و حاصل. ریشه اسم…
بیش تر بخوانید

ثمن

معنی اسم ثمن ثمن اسم دخترانه است، معنی ثمن: (عربی) بها، قیمت. ریشه اسم ثمن اسم عربی
بیش تر بخوانید

ثمین

معنی اسم ثمین ثمین اسم دخترانه است، معنی ثمین: (عربی) گران‌بها، قیمتی، گران. ریشه اسم ثمین اسم عربی
بیش تر بخوانید

ثنا

معنی اسم ثنا ثنا اسم دخترانه است، معنی ثنا: (عربی) ۱- ستایش، مدح؛ ۲- دعا؛ ۳- درود و تحیت؛ ۴-حمد،…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up