انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ق

قدوس

معنی اسم قدوس قدوس اسم پسرانه است، معنی قدوس: (عربی) (در قدیم) ۱- پاک و منزه؛ ۲- از نام  ها…
بیش تر بخوانید

قادر

معنی اسم قادر قادر اسم پسرانه است، معنی قادر: (عربی) ۱- دارای قدرت، توانا؛ ۲- از نام‌ها و صفات خداوند.…
بیش تر بخوانید

قاسم

معنی اسم قاسم قاسم اسم پسرانه است، معنی قاسم: (عربی) ۱- (در قدیم) بخشکننده، مقسم؛ ۲- (اَعلام) ۱) قاسم ابن…
بیش تر بخوانید

قانع

معنی اسم قانع قانع اسم پسرانه است، معنی قانع: (عربی) ۱- آن که به دارایی خود یا آنچه در اختیار…
بیش تر بخوانید

قائد

معنی اسم قائد قائد اسم پسرانه است، معنی قائد: (عربی) ۱- آن که جمعی از مردم را رهبری میکند، رهبر،…
بیش تر بخوانید

قباد

معنی اسم قباد قباد اسم پسرانه است، معنی قباد: ۱- محبوب، شاه محبوب، سرور گرامی؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در شاهنامه)…
بیش تر بخوانید

قدرت

معنی اسم قدرت قدرت اسم پسرانه است، معنی قدرت: (عربی) ۱- توانایی، توان، سلطه و نفوذ؛ ۲- (در فلسفه قدیم)…
بیش تر بخوانید

قدرت الله

معنی اسم قدرت الله قدرت الله اسم پسرانه است، معنی قدرت الله: (عربی) قدرت خداوند. ریشه اسم قدرت الله اسم…
بیش تر بخوانید

قدیر

معنی اسم قدیر قدیر اسم پسرانه است، معنی قدیر: (عربی) ۱- (در قدیم) توانا، قادر؛ ۲- از نام‌ها و صفات…
بیش تر بخوانید

قطب الدین

معنی اسم قطب الدین قطب الدین اسم پسرانه است، معنی قطب الدین: (عربی) ۱- محور آیین و کیش؛ ۲- (اَعلام)…
بیش تر بخوانید

قمرالزمان

معنی اسم قمرالزمان قمرالزمان اسم پسرانه است، معنی قمرالزمان: (عربی) ۱- ماه دوران؛ ۲- (اَعلام) نام یکی از اشخاص هزار…
بیش تر بخوانید

قوام

معنی اسم قوام قوام اسم پسرانه است، معنی قوام: (عربی) استواری، استحکام. ریشه اسم قوام اسم عربی
بیش تر بخوانید

قوام الدین

معنی اسم قوام الدین قوام الدین اسم پسرانه است، معنی قوام الدین: (عربی) ۱- موجب استواری و استحکام دین؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

قهار

معنی اسم قهار قهار اسم پسرانه است، معنی قهار: (عربی) ۱- نیرومند، پر زور؛ ۲- (در قدیم) سلطه‌گر و غالب…
بیش تر بخوانید

قهرمان

معنی اسم قهرمان قهرمان اسم پسرانه است، معنی قهرمان: (معرب پهلوان)، ۱- آن که در کار دشوار و مهمی مثل…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست