انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر اوستایی

سوشیانت

معنی اسم سوشیانت سوشیانت اسم پسرانه است، معنی سوشیانت: (اوستایی) ۱- به معنی نجات دهنده؛ ۲- (اَعلام) منجی موعود در…
بیش تر بخوانید

سپنتا

معنی اسم سپنتا سپنتا اسم پسرانه است، معنی سپنتا: (اوستایی) پاک و مقدس. ریشه اسم سپنتا اسم اوستایی
بیش تر بخوانید

سام

معنی اسم سام سام اسم پسرانه است، معنی سام: (در اوستایی) ۱- به معنی سیاه؛ ۲-  نام خانواده‌ای ایرانی؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

ساتیار

معنی اسم ساتیار ساتیار اسم پسرانه است، معنی ساتیار: (اوستایی) ۱- از نام‌های زرتشتی که گونهی دیگر آن به نظر…
بیش تر بخوانید

زردشت

معنی اسم زردشت زردشت اسم پسرانه است، معنی زردشت: ۱- (= زرتشت)،   زرتشت؛ ۲- (اَعلام) ۱) زردشت نام بخشی از…
بیش تر بخوانید

زریر

معنی اسم زریر زریر اسم پسرانه است، معنی زریر: ۱- تیز خاطر؛ ۲- سبک روح؛ ۳- نام گیاهی (اسپرک)؛ ۴-…
بیش تر بخوانید

زرتشت

معنی اسم زرتشت زرتشت اسم پسرانه است، معنی زرتشت: ۱- دارندهی شتر زرد، زردشت؛ ۲- (اَعلام) پیامبر ایران باستان از…
بیش تر بخوانید

چمران

معنی اسم چمران چمران اسم پسرانه است، معنی چمران: (اَعلام) ۱) نام پارسایی در یشتِ سیزدهم (اوستا) ؛ ۲) چمران…
بیش تر بخوانید

جاماسب

معنی اسم جاماسب جاماسب اسم پسرانه است، معنی جاماسب: (اوستایی، jāmāspa) ۱- به معنای دارای اسب درخشان؛ ۲- (اَعلام) نام…
بیش تر بخوانید

فرهام

معنی اسم فرهام فرهام اسم پسرانه است، معنی فرهام: (اوستایی) نیک اندیش. [از واژهی (اوستایی) «فرایوهومت»]. ریشه اسم فرهام اسم…
بیش تر بخوانید

کارن

معنی اسم کارن کارن اسم پسرانه است، معنی کارن: (= قارِن)، ن قارِن. ریشه اسم کارن اسم پهلوی – اسم…
بیش تر بخوانید

کیارش

معنی اسم کیارش کیارش اسم پسرانه است، معنی کیارش: (از کی + آرش)، ۱- در اوستا «kavi arshan» به معنی…
بیش تر بخوانید

کیومرث

معنی اسم کیومرث کیومرث اسم پسرانه است، معنی کیومرث: (= گیومرت)، ۱- زندهی فانی. [جزء اول «گیو» و «گیه» به…
بیش تر بخوانید

لهراسب

معنی اسم لهراسب لهراسب اسم پسرانه است، معنی لهراسب: ۱- (در اوستایی) به معنی صاحب اسب تندرو؛ ۲- صفتی برای…
بیش تر بخوانید

محمدسام

معنی اسم محمدسام محمدسام اسم پسرانه است، معنی محمدسام: (عربی ـ اوستایی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و سام. ریشه…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up