انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر عربی

حنّان

معنی اسم حنّان حنّان اسم پسرانه است، معنی حنّان: (عربی) ۱- آرزومند، مشتاق؛ ۲- بخشاینده؛ ۳- بسیار مهربان؛ ۴- نوحه…
بیش تر بخوانید

امیربهرام

معنی اسم امیربهرام امیربهرام اسم پسرانه است، معنی امیربهرام: (عربی ـ فارسی)، از نام  های مرکب، ه امیر و بهرام.…
بیش تر بخوانید

فاتح

معنی اسم فاتح فاتح اسم پسرانه است، معنی فاتح: (عربی) ۱- گشاینده و فتح کنندهی سرزمین‌ها در جنگ، پیروز؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

مصطفی

معنی اسم مصطفی مصطفی اسم پسرانه است، معنی مصطفی: (عربی) ۱- (در قدیم) برگزیده، صاف کرده شده؛ ۲- (اَعلام) ۱)…
بیش تر بخوانید

زمرد

معنی اسم زمرد زمرد اسم دخترانه است، معنی زمرد: (معرب از یونانی) (در علوم زمین) از سنگ‌های قیمتی و عموماً…
بیش تر بخوانید

شاهد

معنی اسم شاهد شاهد اسم پسرانه است، معنی شاهد: (عربی) ۱- گواه، حاضر، مرد خوبروی؛ ۲- (در قدیم) (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

شاکر

معنی اسم شاکر شاکر اسم پسرانه است، معنی شاکر: (عربی) ۱- شکر کننده، سپاسگزار؛ ۲- (در قدیم) (در حالت قیدی)…
بیش تر بخوانید

سِیف

معنی اسم سِیف سِیف اسم پسرانه است، معنی سِیف: (عربی) ۱- (در قدیم) شمشیر؛ ۲- ساحل دریا، کنارهی دریا. ریشه…
بیش تر بخوانید

سِیف الدین

معنی اسم سِیف الدین سِیف الدین اسم پسرانه است، معنی سِیف الدین: (عربی) ۱- شمشیر دین؛ ۲- (اَعلام)۱) سیف‌الدین ابوبکر…
بیش تر بخوانید

سینا

معنی اسم سینا سینا اسم پسرانه است، معنی سینا: ابوعلی سینا دانشمند معروف ایرانی؛ ۲) سینا (= صحرای سینا) شبه…
بیش تر بخوانید

سیروان

معنی اسم سیروان سیروان اسم پسرانه است، معنی سیروان: ۱- عربی شده ساربان؛ ۲- (اَعلام) (= آب سیروان) نام رودی…
بیش تر بخوانید

سهام الدین

معنی اسم سهام الدین سهام الدین اسم پسرانه است، معنی سهام الدین: (عربی) نصیب‌های دین، بهره‌های دین. ریشه اسم سهام…
بیش تر بخوانید

سهیل

معنی اسم سهیل سهیل اسم پسرانه است، معنی سهیل: (عربی) (اَعلام) روشن‌ترین ستارهی صورت فلکیِ کشتی (سفینه) و دومین ستارهی…
بیش تر بخوانید

سمران

معنی اسم سمران سمران اسم پسرانه است، معنی سمران: ۱- (معربِ سمرکند) سمرکند یا سمرقند، که نام شهری است در…
بیش تر بخوانید

سمیر

معنی اسم سمیر سمیر اسم پسرانه است، معنی سمیر: (عربی) داستان پرداز، قصه گو. ریشه اسم سمیر اسم عربی
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up