آرامش داشتن را به کودکان بیاموزیم

علل اضطراب در کودکان چیست؟

ترس و تشویش، شیوع اضطراب را در کودکان پایه ریزی میکند و در صورتیکه این ترسها، بیمارگونه نباشد، به صورت طبیعی خود را نشان میدهد. خجالتی و گوشه گیر بودن، جزو شایعترین اضطراب های اجتماعی کودکان است که میتواند زندگی آنان را مختل کند. کودکان، ترس و اضطراب را از راه شرطی شدن فرامیگیرند. بروز ترسها در کودکان، قابل پیشبینی نیست و در تمام سنین، یکسان نمی باشد. آمــوزش صبــر بــه فرزنــدان در مقابلــه بــا فشـارهای روانـی کمـک می‌کنـد. اگـر آرامش داشتن را به کودکان بیاموزیم در آینـده از بـروز و تشـدید بســیاری از مســائل روانــی، خانودگــی و اجتماعــی پیشــگیری می شود.

آرامش داشتن را به کودکان بیاموزیم
آرامش داشتن را به کودکان بیاموزیم

 

تحقیقـات نشـان میدهنـد کـه یکـی از عمـده تریـن مشـکل افـراد در زندگـی شـتاب زدگـی، بـه طـور تکانشـی تصمیـم گرفتـن در شـرایط حسـاس زندگـی اسـت. تکانشـی عمـل کـردن موجـب شکسـت در تصمیـم گیـری هــای روزانــه میشــود. بــه همیــن جهــت اســت کــه آمــوزش صبــر بــه کــودکان از همــان اوایــل دوران کودکــی لازم و ضــروری اســت.

دوران کودکــی اغلــب آن طــور کــه تصــور میشــود دوران بیخیالــی و آســودگی نیســت. بســیاری از کــودکان در جــوی پـر تنـش و اضطـراب آور زندگـی می‌کننـد، فشـارهایی کـه از طـرف مدرسـه بـه آنهـا وارد میشـود و احسـاس عجلـه بـرای انجــام تکالیـف مربــوط بــه مدرســه، امتحانــات پــی در پــی اضطـراب آور، توقعـاتی کـه بعضـی والدیـن از فرزنـدان خــود دارنــد، مقایســه های دائمــی بــا هــم ســن و ســالها، تــرس از ایــن کــه مــورد پذیــرش پــدر و مــادر، معلمــان و ســایرین نباشــند و گاهــی مشــاجرات والدیــن و نگرانیهــای کــودکان از ایــن بابــت، همــه و همــه بــرای آنهــا اضطــراب آور اســت و میتوانــد بــه رفتارهــای نامناســب، نســنجیده و غیرصبورانــه در دنیــای پــر شــتاب و اســترسزای کنونــی بینجامـد.

آشـنا کـردن کـودکان بـا مفهـوم صبـر و روشهایـی بــرای صبــور بــودن آنهــا بــرای مدیریــت کــردن اســترس کمـک خواهـد کـرد. اسـتفاده از روشهایـی بـرای صبـور بـودن و آرامســازی خــود میتوانــد بــه شــما و فرزندانتــان کمــک کنــد تــا ســالمتر و شــادتر زندگــی کنیــد.

روشهای پرورش صبر در کودکان

پذیرش متعادل خود و فرزند خود

بهتریــن روش بــرای آمــوزش صبــر بــه کــودکان ایــن اســت کــه در تعامــات خــود بــا آنهــا صبــور باشــید. کــودکان از راه مشــاهده کــردن یــاد میگیرنــد، بنابرایــن ســعی کنیــد ارتباطتــان بــا آنهــا تــا حــد امــکان صبورانــه و منطقــی باشـد. بـرای ایـن کـه فرزندانتـان صبـوری کـردن را بیاموزنـد، بهتریـن الگـو بـرای آنهـا باشـید. کـودکان، چیزهایـی را کـه میبیننــد، انجــام میدهنــد. بنابرایــن، تــا جایــی کــه برایتــان امــکان دارد یــک الگــوی کامــل بــرای او باشــید.آیــا وقتــی عصبانـی هسـتید، بیطاقـت میشـوید؟ آیـا میتوانیـد هنـگام جــر و بحــث، صبــور باشــید و آرامــش خــود را حفــظ کنیــد؟ آیــا بــا دیگــران، احســاس همدلــی می‌کنیــد و میتوانیــد در برابــر دیگــران صبــور باشــید؟ همــه ایــن کارهــا را او از شــما میآمــوزد.

افزایش صبوری در کودکان

بهتریـن الگـو بـرای فرزندتان باشید

بــا صبــوری کــردن بــه ویــژه در برابــر رفتارهــای نامناســب کـودکان در عمـل بـه آنهـا نشـان دهیـد، چگونـه صبور باشـند. در موقعیتهـای مختلـف کـه نیازمنـد صبـر و بردباری هسـتند، بـا رفتـار خـود بـه کـودکان صبـر کـردن را بیاموزیـد. زمانـی کـه شـما بـه عنـوان والدیـن در برابـر رفتارهـای غیرصبورانـه کــودکان، بیقــراری کــردن و پرخاشــگری کــردن آنهــا رفتــار صبورانــه نشــان میدهیــد، آنهــا از شــما الگوبــرداری می‌کننــد و صبــور بــودن را یــاد میگیرنــد. کــودکان معنــای آرامــش بخشــیدن را از والدیــن میآموزنــد و یــاد میگیرنــد کــه چگونــه نیازهــای خــود را کنتــرل کننــد و در زندگــی، چگونــه خــود را در برابــر مشــکالت، آرام نگــه دارد و صبــور باشند.

از طریــق بــازی کــردن نقشهــای متفــاوت، صبــر را بــه کــودکان آمــوزش دهید

از طریــق بــازی کــردن نقشهــای متفــاوت میتــوان صبــر را بــه کــودکان آمــوزش داد. والدیــن میتواننــد از فرزنــدان خـود بخواهنـد در برخـورد بـا یکدیگـر و در برخـورد بـا والدیـن رفتارهــای صبورانــه و غیرصبورانــه را بــه نمایــش بگذارنــد و ایـن دو نـوع رفتـار و پیامدهـای آنهـا را بـا هـم مـورد مقایسـه قـرار دهنـد. همچنیـن والدیـن خودشـان میتواننـد از طریـق نمایـش دادن رفتارهـای صبورانـه و غیرصبورانـه بـه کـودکان و بحـث در مـورد تفـاوت ایـن دو نـوع رفتـار، بـه آنهـا رفتارهای صبورانـه را آمـوزش دهنـد.

تاثیر برقراری نظم و انضباط در خانواده در افزایش صبوری در کودکان

یکــی از عواملــی کــه در ایجــاد رفتارهــای غیرصبورانــه در کـودکان نقـش دارد، نظـم و انضبـاط ناکافـی در خانـواده ماننـد بــروز زیــاد اتفاقهــای غیرقابــل پیشبینــی در خانــواده مثــل مشــاجرات زیــاد والدیــن و قهرهــای طوالنــی آنهــا و تــرک کــردن منــزل، ســفرهای ناگهانــی، مهمانهــای ناخوانــده، مشــخص نبــودن ســاعت خــواب شــبانه کــودکان و از ایــن قبیــل اســت. وقتــی کــودکان در جــوی پرتنــش و آشــفته بــزرگ میشــوند، صبــوری را یــاد نمیگیرنــد.

تقویت رفتارهای صبورانه کودکان

هــر رفتــاری زمانــی تقویــت میشــود کــه آن رفتــار یکــی از نیازهــای اساســی فــرد از قبیــل نیازهــای جســمی، روانــی، اجتماعـی و معنـوی را بـرآورده کنـد. بـا مشـاهده رفتـار کودک زمانـی کـه بـه فعالیـت مـورد علاقـه اش میپـردازد و همچنیـن بــا پرســیدن از خــود کــودک، میتــوان دریافــت کــه کــودک چــه نیازهایــی دارد. بــه طــور کلــی، تقویــت کننده هــا بــه دو نــوع تقویــت مثبــت و تقویــت منفــی تقســیم میشــوند. اگــر تقویـت کننـدهای نیازهـای فـرد را تأمیـن کنـد و موجـب شـود احســاس خوشــی بــه او دســت دهــد، تقویــت مثبــت نامیــده میشــود و اگــر تقویــت کننــدهای موجــب رهایــی فــرد از درد رنــج و ناراحتــی شــود تقویــت منفــی نامیــده میشــود.

 

نوشته های مشابه:

برخورد صحیح با عادت بد کودک

اهمیت توجه به سلامتی روان کودکان

پرخاشگری در کودکان،بایدها و نبایدها

آموزش نظافت و پاکیزگی به کودکان

انواع خانواده از نظر انضباط کودک

لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/p/BqIS89aAh7C/

 

نوشتهٔ بعدی
اختلاف پدر و مادر در انتخاب اسم نوزاد
نوشتهٔ پیشین
نشانه های بیش فعالی در کودکان

هشدار: مقالات مربوط به بخش سلامتی و تغذیه، پزشکی، بارداری، زیبایی، روانشناسی برای آموزش و افزایش اطلاعات کاربران فارسی‌زبان گردآوری شده‌اند و صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارند. کاربران برای تشخیص، تسکین و درمان مشکلات حوزه پزشکی و سلامتی ابتدا با پزشک مشورت کنند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست